diszpozitív szabály

A diszpozitív jellegű szabályok esetén el lehet térni a jogszabály rendelkező részében foglaltaktól. A diszpozitív szabályokat akkor kell alkalmazni, ha a jogalanyok – konszenzussal – attól eltérő rendelkezésben nem állapodnak meg. Diszpozitív szabályozásban megengedés előírása lehet általános, keretszerű, elvi természetű is, azaz nem feltétlenül mindig tényállásszerű. A jogviszony alakulásában ilyenkor a felek elhatározása lesz a mérvadó, feltéve, hogy a jogi norma ezt megengedi: mert az attól való eltérést lehetővé teszi (permisszív), vagy felhatalmazza őket jogviszonyok kialakítására. Ez a szabályozás a közjogban ritka, és magánjogban is csak addig értelmezhető, amíg a jogalanyok adott jogviszonyaik kialakításakor alkalmazzák, a jogviszony, jogügylet, szerződést követően – mint indivduális norma – őket is kötelezi annak tartalma.

Tudományterület:

Forrás:

Tamás András: Legistica, A jogalkotástan vázlata. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2013 148-150. o.

Relációk