visszaható hatály

Az időbeli hatály speciális esete. A visszaható (retroaktív) hatály azt jelenti, hogy a jogszabály keletkezése (kihirdetése) előtti eseményekre hatályos. A visszaható hatály vonatkozhat lezárt vagy folyamatban lévő jogviszonyokra is. A jogállamiság követelményei közé tartozik, hogy jogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. Nem alaptörvény-ellenes a visszaható hatályú jogszabály, ha az az egyént az állammal szemben kedvezőbb helyzetbe hozza, de csak kivételesen engedhető meg az egyik egyénnek a másik javára történő jogszabályi kedvezése.

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 2. § Jakab András: A jogszabályok érvényessége, hatálya és alkalmazhatósága. Különös tekintettel a közösségi jog és a tagállami jog viszonyára. Jogelméleti Szemle 2001/2

Relációk