eljárás-megszüntetés

Az eljárás megszűntetése a hatósági eljárás végleges megakadást jelenti, az ügyben nem hoznak érdemi döntést. Kötelező eseteit a Ket. 31. § részletesen felsorolja, például a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az ügy tárgyát képező vagyontárgy megsemmisült, a kérelmet visszavonták, az ügyfél halála vagy a jogi személy megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált, az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn, jogszabályváltozás miatt az ügy már nem hatósági ügy, az eljárási illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, a tényállás nem volt tisztázható, a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel. A hatóság az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 31. §

Relációk