kapcsolattartási formák közötti szabad választás

A kapcsolattartás arra ad választ, hogy a hatóság és az ügyfél (illetve az eljárás egyéb résztvevői), valamint a hatóságok egymással eljárásjogi értelemben hogyan kommunikálhatnak. A hatóság írásban, elektronikus úton, vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. Az írásbeli kapcsolattartás történhet postai úton, írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, a hatóság kézbesítője útján, kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton. A kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Törvény vagy kormányrendelet úgy rendelkezhet, hogy ha az eljárás jelentős számú ügyfelet érint, akkor a hatóság az ügyféllel hirdetményi úton tarthat kapcsolatot.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 28/A-D. § Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 26-27. o

Relációk