főjegyző

A megyei önkormányzatnál és a fővárosban főjegyző látja el a jegyzői feladatokat. A miniszterelnök – a megyei, illetve a fővárosi kormányhivatal javaslatára – határozatlan időre címzetes főjegyzői címet adományozhat annak az illetékességi területén tartósan kiemelkedő szakmai munkát végző jegyzőnek, főjegyzőnek (de ide nem értve az aljegyzőt), aki a cím adományozását megelőző tíz évben folyamatosan jegyzői tisztséget tölt be és legmagasabb fokozatú minősítést kap. A címzetes főjegyzői cím adományozását a képviselő-testület a megyei, illetve a fővárosi kormányhivatal útján kezdeményezheti, az erről szóló határozatnak legkésőbb tárgyév február 15-én meg kell érkeznie a kormányhivatal vezetőjéhez (kormánymegbízott). A főjegyző alapilletménye a település lakosságszámhoz, illetve a helyi önkormányzat szintjéhez igazodik. A főjegyzőre megfelelően kell alkalmazni a jegyzőre vonatkozó előírásokat.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 81-83. § 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 246-257. § 143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet a címzetes főjegyzői cím adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a cím visszavonásának eljárási szabályairól, valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó szabályokról Vértesy László: A helyi önkormányzatok, szerveik és működésük (III. fejezet). in Magyarázat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényhez. Magyar Közlöny, 2015. 205-207. o.

Relációk