gazdasági stabilitás

A gazdasági stabilitás érdekében – az Alaptörvénynek megfelelően – sarkalatos törvényben (2011. évi CXCIV törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról) kerültek meghatározásra az államadósság csökkentésével és a közteherviseléssel kapcsolatos alapvető szabályok. Ezen törvény előírásainak megfelelően az államadósság csökkenésére vonatkozó alaptörvényi rendelkezéseknek való megfelelést a Kormány is felülvizsgálja a költségvetési év folyamán, és szükség esetén köteles olyan módosítási javaslatot benyújtani az Országgyűléshez, amely az Alaptörvényben lefektetett adósságszabálynak megfelelő irányba tereli a fiskális folyamatokat. Fontos garanciális elem a pénzügyi közvetítőrendszer mikro- és makroprudenciális felügyeletének megerősítése, a Magyar Nemzeti Bank feladatkörének kibővítésével ezen feladatok és eszközök egy szervezeten belül való elhelyezése.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (14. oldal)

Relációk