hatósági eljárás alapelvei

Olyan általános tételek, iránymutatások leíró és/vagy előíró szabályok, amelyeknek az eljárás minden szakaszában érvényesülnek. Kiindulópontul szolgál a jogi érvelés és döntéshozatal számára, a jogértelmezésben és a joghézag kitöltésében. A Ket.-ben szabályozott alapelvek egy része magából az Alaptörvényből vezethető le, s az egész jogrendszerre vagy az összes eljárásjogra egyaránt irányadó. Az alapelvek elsődleges címzettjei a közigazgatási hatóságok, de vannak az ügyfélre kötelezettséget hárító alapelvek, valamint az eljárás valamennyi résztvevője számára irányadó elvek.
Hatáskörgyakorlás célhoz kötöttsége és a hatáskörrel való visszaélés tilalma, nyelvhasználat, szabad bizonyítás elve, jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme, hivatalbóliság alapelve, jóhiszemű eljárás elve, szakszerűség, egyszerűség és együttműködés alapelve, törvény előtti egyenlőség és a diszkrimináció tilalma, törvényesség, illetve joghoz kötöttség alapelve, költséghatékonyság és a gyorsaság alapelve, kapcsolattartási formák közötti szabad választás elve, közigazgatási hatóság kártérítési felelőssége, tájékoztatáshoz való jog, tisztességes eljáráshoz és a jogszabályban meghatározott határidőn belüli döntéshez való jog.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól I. fejezet Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 9-15. o.

Relációk