irat

Valamely szerv működése vagy személy tevékenysége során keletkezett vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet papíron vagy bármilyen más adathordozón. Tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja. A közirat a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozik vagy tartozott. Magánirat a nem közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozó, valamint a természetes személyek tulajdonában lévő irat. Az okirat annyiban különbözik a más irományoktól, hogy kifejezetten valamely joghatás kiváltására (jog vagy kötelezettség keletkezésére, megállapítására, megváltoztatására vagy megszüntetésére), tény vagy jogosultság igazolására irányul (hatósági határozat, végrendelet, adásvételi szerződés). Kétféle okiratot különböztetünk meg: a közokiratot és a magánokiratot.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 52. § 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 195-196. §

Relációk