jóhiszeműen szerzett jog védelme

A kérelemre induló közigazgatási hatósági eljárások mindig valamilyen jog megszerzésére irányulnak. Amennyiben a hatóság a döntésében akként dönt, hogy az ügyfél a döntéssel megszerzi, és az alapján gyakorolhatja a szóban forgó jogot, az ekképp megszerzett jog csak bizonyos esetekben korlátozható. A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait, ezek korlátait törvény határozza meg. A német jogirodalomban meghonosodott alapelv lényege, hogy a hatósági eljárás közhatalmi jellegéből adódóan a hatósági döntés alapján szerzett jogok gyakorlásába meghatározott időt követően közhatalmi úton sem lehet beavatkozni, vagyis az ügyfél bízva a döntésben foglaltakra folytathatja a joggyakorlást. Nincs helye a döntés kiegészítésének, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene. Az újrafelvételi kérelem alapján hozott döntésnek nem akadálya a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok sérelme.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1. 6. 81/B. 112. 114. § Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 12. o.

Relációk