adatbiztonság

Az adatbiztonság (az informatikai védelem része), az adatok védelme érdekében megtett technikai és szervezési intézkedések, kialakított eljárási szabályok. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az adatok biztonságáról az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni. Az adatbiztonság követelményeit az Infotv. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) írja le.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 7. § Törley Gábor: Adatbiztonság a közigazgatásban, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013, pp. 11. (http://ludita.uni-nke.hu/repozitorium/handle/11410/10571)

Szerző:

Relációk