depriváció

Eredeti jelentése a latin „privatio” szerint, valami rossztól való szabadulást jelent. A szociálpolitikában valami jótól való megfosztottságra utal. Nem csupán a szükséges jövedelem, hanem a források széles körének (munkavállalás lehetősége, tudás, lakhatás, fogyasztási javak, emberi kapcsolatok stb.) hiányára is vonatkozik. Peter Townsend, angol szociológus a szegénység és egyenlőtlenség összefüggéseit vizsgálva dolgozta ki az „objektív relatív depriváció” fogalmát. Szerinte egyénekről, családokról és a népesség egyes csoportjairól akkor mondhatjuk, hogy szegényesen élnek (azaz, hogy az objektív relatív depriváció helyzetében vannak), ha nem rendelkeznek elegendő forrással ahhoz, hogy úgy táplálkozzanak, olyan tevékenységekben vegyenek részt, és olyan életfeltételekhez és javakhoz jussanak, amelyek az adott társadalomban szokásosak. Az átlagos egyénhez vagy családhoz képest annyival szűkösebbek a rendelkezésükre álló források, hogy ténylegesen kirekesztődnek az általánosan elterjedt életmódokból, szokásokból, tevékenységekből.

Forrás:

Összegzés Merton, R. K. (1980): Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Budapest, Gondolat Kiadó, - Townsend, P. (1979): Poverty in the United Kingdom. A Survey of Household Resources and Standard of Living. C. művek alapján.

Szerző:

Relációk