olmützi alkotmány

A birodalmi konstitúciók sorát az 1849. március 4-én a császári pátenssel kihirdetett olmützi alkotmány nyitotta meg. A miniszteriális abszolutizmus ideájából építkező dokumentum a centralizált Gesamtstaat (egységállam) ideálját valósította meg, nem ismerte el a korábbi magyar központi és helyi szerveket, az országot pedig öt területi egységre osztotta, és azokat az összbirodalom egy-egy tartományaként kezelte. A forradalmak és népmozgalmak árnyékában megfogant oktrojált alkotmány meglehetősen felemás alkotás volt, még – minden bizonnyal a negyvennyolcas követelések reflexhatásaként, és jobbára csupán szóban – honorált egynémely progresszív intézményt az Ausztriában egyszerűen „Frühkonstitutionalismus”-nak tulajdonított követelmények sorából.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 139-140. o.

Relációk