szovjet típusú jog

A szovjet típusú jog, dacára a meghirdetett demokratikus elveknek, szocialista alkotmányozásnak és kodifikációs tendenciáknak, elsősorban utasítási, rendészeti technikává vált, melynek tengelyében az államigazgatási jellegű jogalkotás állott. A párt vezetői egyben az államigazgatás legfőbb tényleges irányítói is voltak. A pártbefolyás alatt álló jogalkotás, a politikai akarat feltétlen érvényesítése érdekében, az életviszonyok minden területére kiterjedő részletes, kazuisztikus szabályozásra törekedett a kevésbé ellenőrizhető szokásjog teljes kizárásával. A szocialista jogpolitika meghirdetett elveit, mint például az országgyűlés által alkotott törvények legmagasabb rangját és tekintélyét, megkérdőjelezték az Elnöki Tanács által meghozott törvényerejű rendeletek. A szocialista törvényesség legalapvetőbb kritériumait is figyelmen kívül hagyták a „fedőjogszabályok” és az ún. titkos jogszabályok. Úgy is fogalmazhatunk: a jog kettészakadt. A szakadék olyan széles volt, hogy a valóságos jog megismerése az írott és kihirdetett jogszabályokból egyszerűen lehetetlen volt.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2004. 8-9., 125-126. o.

Relációk