hagyomány (öröklési jog)

A mai magyar öröklési jog megkülönbözteti a dologi és a kötelmi hagyományt. Dologi hagyományról beszélünk, ha a hagyatékban meglévő valamely vagyontárgyat az örökhagyó meghatározott személy javára juttatja, úgy, hogy ez nem minősül öröklésnek. Dologi hagyomány esetében tehát a hagyományos ezáltal közvetlenül szerez tulajdonjogot az örökhagyótól. Kötelmi hagyományról beszélünk, ha az örökhagyó örökösét arra kötelezi, hogy a hagyományosnak vagyoni szolgáltatást teljesítsen. Kötelmi hagyomány esetében az örökhagyó egy másik személyt is közbeiktat, az örökösét kötelezi arra, hogy vagyoni értékű szolgáltatást teljesítsen a meghatározott személy javára. A vagyoni értékű szolgáltatás lehet vagyontárgy átengedése, kiszolgáltatása, azaz tulajdon átruházása. A hagyományos tehát ebben az esetben egy kötelmi követeléshez jut a hagyomány révén. A hagyományos a hagyatéki tartozásokért – az örökössel ellentétben – fő szabály szerint nem felel.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 7:31. § - 7:32. §, Barzó-Juhász-Pusztahelyi-Sápi: Öröklési jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [57.-58.o.]

Relációk