részvénytársaság

A részvénytársaság (rt.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényből álló alaptőkével működik, és a részvényes kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A részvénytársaság kötelezettségeiért a részvényes – főszabály szerint – nem köteles helytállni. Az az rt., amelynek részvényeit a tőzsdére bevezették, nyilvánosan működő részvénytársaságnak (nyrt.), az az rt., amelynek részvényei nincsenek bevezetve a tőzsdére, zártkörűen működő részvénytársaságnak (zrt.) minősül. A részvények névértékének az összege az rt. alaptőkéje, amely zrt. esetén nem lehet kevesebb ötmillió, nyrt. esetén nem lehet kevesebb húszmillió forintnál. Az rt. jogi személy, létesítő okirata az alapszabály, legfőbb szerve a közgyűlés, ügyvezetését az igazgatóság látja el, zrt. esetén vezérigazgató is választható. Nyrt.-nél kötelező a felügyelőbizottság, az auditbizottság és az állandó könyvvizsgáló.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:88. § (1), 3:210. §, 3:211. § (1)-(2), 3:212. § (1)-(2), 3:268. § (1), 3:282. § (1), 3:283. §, 3:290. § (1), 3:291. § (1), 3:292. §], Nochta Tibor: Társasági jog, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2011. [309-313.pp.], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [444-448.o.]

Relációk