késedelem

A késedelem, mint szerződésszegés abban áll, hogy valamely okból a teljesítés ideje eredménytelenül telik el. A teljesítés idejét általában a felek meghatározzák, illetve magából a szolgáltatás rendeltetéséből is következhet teljesítési idő. Tehát a kötelezett késedelembe esik, ha a lejáratkor (azaz a szolgáltatás esedékessé válásakor) időlegesen nem teljesít. Ha az esedékessé válás időpontja semmilyen módon meg nem határozott, akkor a kötelezettnek a teljesítéshez szükséges felkészülési idő elteltét követően kell teljesítenie. Ha erre nem kerül sor, szintén megállapíthatjuk a késedelembe esését. A jogosult is késedelembe eshet ha indokolatlanul megtagadja a szolgáltatás átvételét a kötelezettől.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:153. §- 6:154. §; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [276.-286.o.]

Relációk