előszerződés

Az előszerződés nem más, mint a felek által önként vállalt szerződéskötési kötelezettség, melynek tárgya egy későbbiekben megkötendő (ún. végleges vagy cél-) szerződés létrehozása. Az előszerződés létrejöttéhez elsősorban az szükséges, hogy a felek megállapodjanak abban, hogy egymással későbbi időpontban szerződést fognak kötni. Az előszerződés ennek következtében kötelmi kötelezettséget teremt a szerződés létrehozására, s kötelmi jogosultságot a szerződéskötés kikényszerítésére. Az előszerződést a létrehozandó szerződésre előírt alakban kell megkötni. A bíróság a szerződést bármelyik fél kérelmére az előszerződésben foglalt feltételekkel létrehozza. A szerződés megkötését bármelyik fél megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy
a) az előszerződés megkötését követően előállott körülmény következtében az előszerződés változatlan feltételek melletti teljesítése lényeges jogi érdekét sértené;
b) a körülmények megváltozásának lehetősége az előszerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható;
c) a körülmények megváltozását nem ő idézte elő; és
d) a körülmények változása nem tartozik rendes üzleti kockázata körébe.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:73. §; Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [154.-157.o.]

Relációk