meghagyás

A meghagyás olyan végrendeleti juttatás, mely esetében az örökhagyó a hagyatékban részesülő személyt valamilyen harmadik személy javára teljesítendő kötelezettséggel terheli. A meghagyás teljesítésének a követelésre a végrendeletben megjelölt személy válik jogosulttá válik. Pl. az örökhagyó meghagyja, hogy végrendeleti örököse őt halála után a …………… köztemető … számú parcellájában, férjével (feleségével) közös sírban helyezze végső nyugalomra, s állíttasson a sírra márványból síremléket, mindkettőjük nevét feltüntetve. Kétség esetén a meghagyás az örököst terheli. Közérdekű meghagyásról abban az esetben beszélünk, ha a meghagyás kedvezményezettje nem egy konkrét személy, hanem valamilyen közösség.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 7:33. § Barzó-Juhász-Pusztahelyi-Sápi: Öröklési jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [59.-60.o.]

Relációk