hirdetmény (jog)

1. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy az ügyfél ismeretlen helyen tartózkodik, a jogutód nem ismert, az ügyfél nem jelöl meg kézbesítési meghatalmazottat, vagy az egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan akadályba ütközik, illetve eredménytelennek mutatkozik. A hirdetményt a hatóság hirdetőtáblájára ki kell függeszteni, és a hatóság honlapján közzé kell tenni. 2. Törvény vagy kormányrendelet úgy rendelkezhet, hogy ha az eljárás jelentős számú ügyfelet érint, akkor – a hatóság az ügyféllel hirdetményi úton tarthat kapcsolatot. A hirdetmény tartalmazza: az ügy tárgyát és rövid ismertetését, a hatásterület kiterjedését, és a tájékoztatást arról, hogy az érintettek hol és mikor tekinthetnek be az ügy irataiba. 3. A közmeghallgatás helyéről és idejéről a hatóság hirdetményi úton, továbbá közhírré tétel útján értesíti az érintetteket.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 28/D. 29. 63. 78. 80. § Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 62. o

Relációk