kerettanterv

A kerettantervnek közvetítő szerepe van a helyi tanterv és a nemzeti alaptanterv (NAT) között. A kerettanterv feladata a tartalmi szabályozás eszközeként meghatározni a pedagógiai szakaszokra, iskolatípusra vonatkozó érvényes, közös, átfogó célokat és feladatokat.
A kerettanterv meghatározza a fejlesztési célokat, a nevelési-oktatási területek kapcsolódását, a kulcskompetenciák és a kompetenciafejlesztés adott életkori és képzési szakaszban érvényesítendő feladatait, a személyiségfejlesztés lehetőségeit és értéktartalmát, a pedagógiai egységesség és differenciálás elveit, a pedagógiai szakasz kötelező tantárgyait és évfolyamonként a heti minimális óraszámait. Meghatározza továbbá az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang megteremtésének módját és összhangjának biztosítását, valamint a kapcsolódási pontokat az egyes tantárgyi tartalmak között, és az egységes tantervi szerkezeti elveket a helyi tantervek elkészítésének támogatása céljából.

Forrás:

a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3.§ (1)-(3) bekezdései

Szerző:

Relációk