abszolút monarchia

Az abszolút monarchia legfőbb jellemzője a bürokrácia és a hadsereg fejlesztése, az államigazgatás centralizációja, valamint a korábbiakhoz képest hatalmas méretű hivatali
apparátus kialakítása, amely szakképzett, fizetett az uralkodótól függő, gyakran jogi szakképzettségű tisztviselőkből állt. Ekkor született a modern értelemben vett igazgatási
apparátus, ami egyet jelentett a szakszerű adminisztráció megteremtésével, a szakigazgatási rendszer kialakításával s az állami költségvetés intézményesítésével, valamint
a diplomáciai kapcsolatok állandósításával. Komoly szerepet töltenek be az uralkodó által összehívott tanácsadó szervek, amelyeket gyakran neveztek „titkos” tanácsnak, ami arra utalt, hogy a tagjait az uralkodó jelölte ki. Háttérbe szorította a rendi országgyűlést, és megpróbálta korlátozni az önkormányzatok, érdekképviseletek hatalmát. Azabszolút uralkodók az állami egység megteremtésére, illetve az eltérő jogállású területek homogenizációjára törekedtek.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 46-49. o.

Relációk