bécsi béke

A gazdasági, politikai sérelmek mellett a vallásszabadság érdekében felkelt Bocskai István kényszerítette ki a bécsi békét, amelynek értelmében a magyarországi főurakat, nemeseket, szabad királyi városokat, a véghelyen szolgáló katonákat vallásukban, hitükben senki háborítani nem fogja. A béke elvben biztosította ugyan a protestáns rendek és végvárak szabad vallásgyakorlatát, ám házassági ügyeikben meghagyták a katolikus szentszékek bíráskodási jogát. Az 1608. évi koronázás előtti I. tc. megerősítette a szabad vallásgyakorlatot, valamint a protestánsoknak is egyházi önkormányzati jogot adott. Ezzel a római katolikus vallás már nem államvallás, hanem uralkodó vallás lett. Leginkább a Bocskai-felkelést lezáró bécsi békét (1606), illetve az 1608. évi pozsonyi koronázó országgyűlést tekinthetjük az első jelentősebb kompromisszumnak, amely hosszú évtizedekre meghatározta a rendi állam szervezetét és a hatalom gyakorlásának módozatait.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 269. o. Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 121-122. o.

Relációk