fenyítés

A fenyítés a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy ellen, fegyelemsértés esetén alkalmazható hátrányos jogkövetkezmény. A fenyítés célja a szolgálati rend és fegyelem védelme, valamint az eljárás alá vont személynek és másoknak a fegyelemsértéstől való visszatartása. Fenyítés kiszabására fegyelmi eljárást követően kerülhet sor. A Hszt. szerint a következő fenyítések szabhatók ki:
– feddés,
– megrovás,
– pénzbírság,
– egy fizetési fokozattal egy évre való visszavetés,
– a fizetési fokozatban való előlépés várakozási idejének meghosszabbítása hat hónaptól két évig terjedő időtartamra,
– eggyel alacsonyabb rendfokozatba hat hónaptól két évig terjedő időtartamra történő visszavetés,
– alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés, egy évtől két évig terjedő időtartamra, vagy
– szolgálati viszony megszüntetése.

Tudományterület:

Forrás:

Hszt. [181-190. §]

Relációk