Praxis Criminalis

Az 1687. évi országgyűlésen I. Lipót javaslatára felmerült a büntetőjog önálló rendezésének gondolata, azt azonban a rendek a bizottságokban történő tárgyalás miatt élesen ellenezték, így a kodifikáció elmaradt. Kollonics Lipót bíboros már 1689-ben javasolta, hogy hazánkban is léptessék hatályba az Alsó-Ausztria számára 1656-ban kiadott Praxis Criminalist. Ezért a művet latinra lefordíttatta és kinyomtattatta, majd szétosztotta az országgyűlés tagjai között. Ez a javaslat azonban csak recepciónak (befogadás, átvétel) tekinthető, nem pedig önálló magyar tervezetnek, diétai elfogadásra sem került. Az „importált” jogszabály így eljutott a vármegyei törvénykezésig, s az ítélkezésben a magyar bíróságok dokumentálhatóan alkalmazták is. Az osztrák büntetőjog két évszázadon át elsősorban ezen művön keresztül hatott a magyar jogra, köszönhetően annak is, hogy Szentiványi Márton jezsuita tudós Kollonics bíboros utasítására 1697-ben a Corpus Juris Hungaricihoz csatolta.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 519. o. Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2004. 157., 169. o.

Relációk