részvénykönyv

A részvénytársaság a részvényesekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes nevét, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. Amennyiben a részvényben rögzített olyan adat változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés módosítja. A részvénykönyvet az igazgatóság vezeti. A részvénykönyvi bejegyzés jelentősége, hogy a részvényes a részvényesi jogait a társasággal szemben csak a bejegyzést követően gyakorolhatja, a bejegyzés elmaradása tulajdonjogát azonban nem érinti. Az alakilag igazolt részvényest kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe, valamint kérelmére törölni kell abból. A részvénykönyvbe bárki betekinthet, akire nézve a részvénykönyv adatot tartalmaz, a vonatkozó részről ingyenesen másolatot igényelhet.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:245. §, 3:246. § (1)-(2), 3:247. § (1)-(2)], Vékás Lajos - Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz 1. kötet, Wolters Kluwer, Budapest, 2014. [454-458.o.]

Relációk