visszautasítás

Az örökös az öröklés megnyílása után az örökséget egyoldalú nyilatkozattal visszautasíthatja. A visszautasítás a lemondással szemben tehát egyoldalú jognyilatkozatban valósulhat meg. A lemondástól elhatároló ismérve még, hogy nincs helye részleges visszautasításnak (a mezőgazdasági célú ingatlan és a hozzá kapcsolódó felszerelés és állatállomány kivételével). A visszautasításra tipikusan a hagyatéki eljárás során, a közjegyző felhívására kerül sor. Az örökös a különböző jogcímeken rá háramló örökségét külön-külön is visszautasíthatja. A visszautasítás nincs alakszerűséghez kötve.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 7:4. §; Barzó-Juhász-Pusztahelyi-Sápi: Öröklési jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [17.-21.o.]

Relációk