alsótábla

Az Alsótábla (követi tábla) összetételét a 13. század óta a vármegyei önkormányzatokba szerveződő szerviensek, majd köznemesek részvétele határozza meg alapvetően. A rendi országgyűlés történetében a szerviensi-köznemesi személyes vagy vármegyei követek útján történő részvétel 1608-ig többször változott. Az Alsótábla összetétele az 1608. évi k. u. I. törvénycikk alapján: a) A vármegyei követek: vármegyénként (a 17. századtól) kettő, nem helyettesítik, hanem képviselik a vármegye nemesi közösségét, követutasítás (instructio) alapján a vármegyét és nem személyes álláspontjukat képviselték, visszahívhatók. b) A szabad királyi városok követei c) A püspöki joghatóság alá nem tartozó káptalanok és konventek d) A pálos rend vezetője, kiváltságos prépostok és apátok, birtokkal rendelkező kolostorok e) Horvát- és Dalmátország és Szlavónia, Tengermellék f)királyi tanács nem főrangú tanácsosai g) a jászkun és hajdúkerület követei h) a Felsőtábláról távol maradó mágnásokat és azok özvegyeit képviselő követek.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 85-86. o.

Relációk