bevett vallások

Erdélyben vallási szempontból európai összehasonlításban is a legvegyesebb volt a lakosság. Itt János Zsigmond uralkodásának idejétől már nem számíthatott államvallásnak a katolikus vallás. 1550-ben először az evangélikus, 1564-től a református és 1568-tól pedig az unitárius vallás is bevett vallás (recepta religio) lett. Magyarországon sarkalatos törvények fokozatosan alakították ki a bevett vallások rendszerét, és szabályozták a személyes szabadságjogokat. Így a bevett vallások közé tartozott a latin, a görög és az örmény szertartású katolikus, a református, az evangélikus és utóbb az unitárius vallás. A személyes szabadságjogok szabályozásában a vallás szabad gyakorlásáról szóló – s az 1848-ban megkonstruált bevett vallások koordinációs rendszerét tovább erősítő – 1895. évi XLIII. tc. járt elől. Emellett az 1895. évi XLII. tc. felvette az izraelita vallást a bevett religiók közé.

Tudományterület:

Forrás:

Horváth Attila: Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE, 2014. 269-277. o. Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2004. 45. o.

Relációk