cégbíróság

A cégbírósági teendőket nem egy erre a célra létrehozott önálló bíróság, hanem a törvényszékek mint cégbíróság látják el. A cégbíróság folytatja le a cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásokat, valamint az ezekhez kapcsolódó jogorvoslati eljárásokat, a cégbíróság feladata a cégnyilvántartás vezetése, mivel a cégjegyzékbe adatot bejegyezni, illetve törölni csak a cégbíróság jogosult, tájékoztatást nyújt a cégjegyzék adatairól és a cégiratokról, lefolytatja a törvényességi felügyeleti eljárásokat, elbírálja a kisebbségi jogok gyakorlására irányuló kérelmeket, dönt a közhasznúvá minősítésről, valamint elbírál minden olyan ügyet, amelyet törvény a cégbíróság hatáskörébe utal. A cégbíróság által lefolytatott eljárások nemperes eljárások, amelyekre a cégtörvény eltérő rendelkezése hiányában a Polgári Perrendtartás szabályai irányadók, az eljárások során főszabály szerint csak okirati bizonyítás zajlik, a cégbíróság hatásköreit mindig egyesbíró látja el.

Tudományterület:

Forrás:

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról [1. § (1)], Bodnár Zsuzsanna - Fézer Tamás - Metzinger Péter - Osztovits András: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény kommentárja, Opten Informatikai Kft., Budapest, 2015. [7-10.pp.], Bánki-Horváth Mária - Bodor Mária - Gál Judit - Koday Zsuzsanna - Rózsa Éva - Vezekényi Ursula: Nagykommentár a cégtörvényhez, Wolters Kluwer, Budapest, 2014. [55-57.o.]

Relációk