előreláthatósági klauzula

Az előreláthatósági klauzula egyik fontos területe a deliktuális felelősség témakörében az okozati összefüggés értelmezése. Nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia. Az okozati láncolat megléte mellőzhetetlen feltétele a felelősség megállapításának. Ezen okozati láncolat végtelenségének elkerülésére és a kiszámíthatóbb jogalkalmazás biztosítására vezette be a jogalkotó a jogintézményt. Az előreláthatósági klauzula érvényesülésének másik fontos esetköre a szerződésszegéssel okozott kár alóli kimentés. Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:142. §; 6:521.§; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 5.)

Relációk