könyvvizsgáló

A könyvvizsgáló (kv.) a gazdasági társaság külső ellenőrző szerve, a társasággal szerződő, de attól független, önálló személy. A kv.-t a legfőbb szerv választja, feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság éves beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről. Állandó kv. a kv.-i nyilvántartásban szereplő egyéni kv. vagy kv. cég lehet, utóbbi esetben a cégnek ki kell jelölnie a könyvvizsgálatot személyében elvégző személyt. Állandó kv. határozott időre, legfeljebb öt évre választható, a gazdasági társaság a kv.-val megbízási szerződést köt. A kv. nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely kv.-i feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:129. §, 3:130. §, 3:131. § (1)], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [195-196.pp.], Vékás Lajos - Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz 1. kötet, Wolters Kluwer, Budapest, 2014. [347-348.o.]

Relációk