származtatott alapítás

A származtatott alapítás vagy átalakulás esetén a új jogi személy egy korábban már létezett jogi személy jogutódjaként jön létre. Átalakulás esetén az átalakuló jogi személy megszűnik, jogai és kötelezettségei az átalakulással keletkező jogi személyre mint általános jogutódra szállnak át. Az átalakulás kezdeméyezéséről a jogi személy tagjai és alapítói, azaz a legfőbb szerv dönt. Az átalakulás kezdeményezéséről szóló döntés meghozatalát követően az ügyvezetés köteles átalakulási vagyonmérleg-tervezetet is tartalmazó átalakulási tervet készíteni és azt a tagokkal közölni. Az átalakulási terv közlését követően a tagok dönthetnek úgy, hogy nem kívánnak az átalakulásban részt venni, ezzel tagsági jogviszonyuk megszűnik és sor kerül az elszámolásra. Az átalakulásról a tagok az átalalkulási terv elfogadásával határoznak, háromnegyedes szótöbbséggel. A származtatott alapítás esetei három nagy csoportba sorolhatók, ezek a társasági formaváltás, az egyesülés, valamint a szétválás.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:39. § (1), 3:41. §, 3:42. § (1)-(2), 3:43. § (1)], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [107-109.o.]

Relációk