elővásárlási jog

Az elővásárlási jogosultja nyilatkozatával a másik felet, az eladót, konszenzus hiányában is a szerződés vele való létrehozatalára kényszerítheti. Az elővásárlási jog gyakorlásának mellőzhetetlen előfeltétele, hogy a dolog tulajdonosa ellenérték fejében el akarja adni a leendő szerződés tárgyát. Az elővásárlási jog alapulhat jogszabályon (pl. közös tulajdon esetén) vagy a felek szerződésén.
Az elővásárlási jog oly módon érvényesül, hogy a dolgot eladni kívánó tulajdonos a harmadik személytől kapott vételi ajánlatot, mint saját eladási ajánlatát a szerződés megkötése előtt, teljes terjedelmében köteles az elővásárlásra jogosultakkal közölni. Ha a jogosult az ajánlati kötöttség ideje alatt nem tesz elfogadó nyilatkozatot, a tulajdonos a dolgot az ajánlatot tevő harmadik személy ajánlatának megfelelően vagy annál az eladó számára kedvezőbb feltételek mellett eladhatja. Ha az elővásárlásra jogosult a tulajdonoshoz intézett nyilatkozatában az ajánlatot elfogadja, a szerződés közöttük jön létre. Ha a tulajdonos az elővásárlási jogból eredő kötelezettségeinek megszegésével köt szerződést, az így megkötött szerződés az elővásárlási jog jogosultjával szemben hatálytalan.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:222.§ - 6:223. §; Kriston-Pusztahelyi-Sápi: Polgári Jogi Alapok, Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [200.-206.o.]

Relációk