deliktuális felelősség

A törvény tiltja a jogellenes károkozást. Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. Minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a károkozó a kárt a károsult beleegyezésével okozta, ha a jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés elhárítása érdekében a támadónak okozta és az elhárítással a szükséges mértéket nem lépte túl, ha szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben; vagy ha jogszabály által megengedett magatartással okozta, és a magatartás más személy jogilag védett érdekét nem sérti vagy a jogszabály a károkozót kártalanításra kötelezi. Deliktuális felelősségnél a károkozás általános tilalma szenved sérelmet, és a magatartást (bármely magatartást) éppen az teszi jogellenessé, hogy kár kapcsolódik hozzá.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:519.§; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 5.)

Relációk