lakáshasználati szerződés

Mind a házasulók, mind pedig a házastársak a házastársi közös lakás használatát a házasság felbontása vagy az életközösség megszűnése esetére előzetesen szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. A lakáshasználatot előzetesen rendező szerződéstől meg kell különböztetni azt a megállapodást, amikor a felek a házassági életközösség megszűnését követően – legtöbbször a házasság felbontásához kapcsolódó, más vagyoni kérdésekkel együtt – utólag rendelkeznek a lakáshasználatról. Ez a megállapodás tehát a felek végleges különválásával összefüggésben merül fel, amire már nem kell az előírt alaki követelményeket alkalmazni, mert az ilyen szerződés nincs alakszerűséghez kötve, azaz az írásban, szóban és ráutaló magatartással is létrejöhet.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 4:78. §; 4:80.§; 6:517. §; Barzó-Lábady-Navratyil-Csehi-Kenderes: Családjog a 2013. évi V. törvény alapján, Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2014. [116.-120.o.]

Relációk