saját részvény

A részvénytársaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket, ezek a saját részvények. Saját részvények megszerzése esetén a részvénytársaság az általa kibocsátott részvények tulajdonosává válik, részvényesi jogokat azonban a saját részvény alapján nem gyakorolhat. Saját részvények megszerzésére nem kerülhet sor az alapítás, valamint az alaptőke felemelése során, valamint nem szerezhetőek meg saját részvényként azok a részvények, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése vagy rendelkezésre bocsátása nem történt meg. A saját részvények ellenérték fejében történő megszerzésére csak akkor kerülhet sor, ha fennállnak az osztalékfizetés feltételei. A saját részvény megszerzésének a feltétele, hogy a részvénytársaság közgyűlése előzetesen felhatalmazza az igazgatóságot a saját részvény megszerzésére. A közgyűlés felhatalmazó határozatában meg kell határozni a megszerezhető részvények fajtáját, osztályát, számát, névértékét, valamint visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:222. §, 3:223. § (1), 3:225. § (1)], Vékás Lajos - Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz 1. kötet, Wolters Kluwer, Budapest, 2014. [433-435.o.]

Relációk