felmerült költség

Kárnak nevezzük mindazt a bekövetkezett vagyoni hátrányt, amely valakit valamely károsító esemény folytán vagyonában ér. A vagyoni kárnak három elemét ismerjük: felmerült kár (damnum emergens), elmaradt vagyoni előny (lucrum cessans), és felmerült költségek. A károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni, melybe beletartozik mind a három fentebb említett elem. A kártérítést csökkenteni kell a károsultnak a károkozásból származó vagyoni előnyével, kivéve, ha ez az eset körülményeire tekintettel nem indokolt.
A felmerült költség a vagyoni kár egyik eleme. Azoknak a költségeknek az összessége, melyek a károsultat ért hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükségesek. A gyakorlatban leggyakrabban előforduló költségek a károsodott vagyontárgy kijavításra fordított költségek, valamint az egészségkárosodással összefüggésben felmerülő személyi kiadások. Pl. a kórházi látogatással felmerülő közlekedési többletköltségek, gyógyszerköltségek, ápoló személy alkalmazásával felmerülő kiadások stb.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:519. §; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 5.)

Relációk