tagjegyzék

A korlátolt felelősségű társaság vezető tisztségviselője, az ügyvezető a társaság tagjairól tagjegyzéket vezet. A tagjegyzék a korlátolt felelősségű társaság tagjairól vezetett nyilvántartás. A tagjegyzékben fel kell tüntetni a társaság valamennyi tagjának nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, illetve törzsbetétét. A tagjegyzék tartalmazza a közös tulajdonban lévő üzletrészek esetén a jogosultak, valamint a közös képviselő nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, illetve a közös törzsbetét mértékét, valamint a tagjegyzék tartalmazza a törzstőke mértékét is. Amennyiben a társasági szerződés tartalmaz a mellékszolgáltatásokra, pótbefizetésre, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseket, akkor a tagjegyzék ezeket is tartalmazza. Amennyiben a tagjegyzék adataiban változás következik be, az ügyvezető köteles azt a tagjegyzéken átvezetni és a módosított tagjegyzéket a cégbírósághoz mint nyilvántartó brósághoz benyújtani.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:197. §], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [436-437.o.]

Relációk