ius tollendi

Az elvitel joga (ius tollendi) a használati kötelmekben érvényesülő jogintézmény. Ez alapján a bérlő mindazt, amit a saját költségén a dologra felszerelt, a dolog épségének sérelme nélkül leszerelheti és elviheti. Ez külön szabály nélkül is következne abból, hogy ezek a dolgok – a tartós egyesítettség hiánya miatt – nem váltak a dolog alkotórészévé, így azok tulajdonjogát a felek erre irányuló megállapodásának a hiányában a bérbeadó nem szerezhette meg.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:341.§ (4) bek.; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 6.)

Relációk