kényszertörlési eljárás

A kényszertörlési eljárás a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséhez vezető eljárás, amelynek lefolytatására nem kerülhet sor a cég fizetésképtelensége esetén, valamint azokban az esetekben, amikor büntetőügyben a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor. A cégbíróság kényszertörlési eljárás lefolytatását rendeli el, ha a céget megszűntnek nyilvánítja, ha a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be és törlése iránti kérelmet nem terjesztett elő, ha a cég a végelszámolás általános szabályaira való áttérést nem hajtotta végre, vagy a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye. A kényszertörlési eljárást a cégbíróság folytatja le, az eljárás megindításáról szóló végzést a Cégközlönyben közzéteszi. Az eljárás végén a cégbíróság a céget törli a cégjegyzékből és az erről szóló végzést szintén közzéteszi a Cégközlönyben, ezzel a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik.

Tudományterület:

Forrás:

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról [116. § (1)-(2), 117. § (1), 118. § (1), (7)], Bodnár Zsuzsanna - Fézer Tamás - Metzinger Péter - Osztovits András: A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény kommentárja, Opten Informatikai Kft., Budapest, 2015. [394-404.o.]

Relációk