jogakadémia

A jogakadémiák a protestánsok jogi oktatás iránti igényéből növekedtek ki. A protestáns egyházak gyorsan reagáltak az igényre: Nyugat-Európából hazatérő jogvégzett tanárai segítségével akadémiáikon jogi oktatást szerveztek (Debrecen, Pápa, Sárospatak, Eperjes). A 17-18. század fordulóján már nevet szerzett jogi iskolák váltották ki a katolikus szervezkedéseket is. E mozgalom hívta életre az egri érseki joglíceumot (1740) és a győri jogakadémiát (1774) s végső soron az 1777. évi Ratio Educationis értelmében felállított jogakadémiákat (Kassa, Nagyvárad, Nagyszombat, Pozsony). Ezek a királyi jogakadémiák a Ratio értelmében elemi részeivé váltak a felsőoktatásnak. A reformkor az oktatásügyben a jogtanítás további kiszélesedését hozta. Megindult a jogakadémiai képzés Pécsett, Kecskeméten (1831), Máramarosszigeten (1837). 1874-ben a jogakadémiák oktatási színvonalát az egyeteméhez közelítették, alap- és államvizsgarendszerét az universitasokéhoz igazították, de a szigorlatozás és a doktorrá avatás jogosítványát nem nyerték el.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2004. 23. o.

Relációk