jogosulti egyetemlegesség

Ha a követelés több jogosultat úgy illet meg, hogy a szolgáltatás egészét bármelyikük követelheti jogosulti egyetemlegességről beszélhetünk. A kötelezettet csak egyszeri szolgáltatás terheli, tehát a kötelezettség minden jogosulttal szemben megszűnik, amennyiben bármelyik jogosult kielégítést kap. Bármelyik jogosult követelheti a teljesítést, és a jogosultak bármelyikének késedelme vagy az olyan jognyilatkozat, amely a követelés érvényesítésének vagy a kötelezettség teljesítésének feltétele, mindegyik jogosultra kihat. A jogosulti egyetemlegesség esetén a követelés csak akkor évül el, ha az elévülés minden jogosultra vonatkozóan beállt.
Ha a jogosult többet vett át a kötelezettől, mint az őt megillető jogosulti hányad, akkor a többletet kiadni, társaival elszámolni köteles. Az elszámolás rendjét, az alapjogviszony dönti el. Kétség esetén az elszámolási arány egyenlő.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:29.§ (1)-(2) bek.; Ptk. 6:33.§ (1) bek.

Relációk