feldultsági elv

A házassági bontójogban a vétkességi elv érvényesülése esetében a házasság felbontását csak akkor lehet kérni, ha valamelyik házastárs vétkesen megszegte a házasságból folyó kötelezettségét. Ilyenkor is kizárólag a vétlen fél kérheti a házasság felbontását és csak – legtöbbször a törvényben is taxatív módon felsorolt – konkrétan megjelölt bontó okok valamelyikére hivatkozva. Feldúltsági elv érvényesülése során nincs semmi jelentősége az egyik vagy másik házastárs kötelességszegő magatartásának, kizárólag azt kell vizsgálni, hogy maga a házasság betölti-e objektíve a szerepét vagy sem. Amennyiben a házasság további fenntartása a házasfelekre nézve elviselhetetlen, és nincs semmi remény az életközösség helyreállítására, a házasságot fel lehet bontani. A házasság felbontását ebben az esetben bármelyik fél kérheti (a vétkes fél is).

Tudományterület:

Forrás:

Barzó-Lábady-Navratyil-Csehi-Kenderes: Családjog a 2013. évi V. törvény alapján, Menedzser Praxis Kiadó, Budapest, 2014. [21.-24.o.]

Relációk