ráépítés

Ráépítésről beszélünk akkor, ha valaki jóhiszeműen idegen földre épít anélkül, hogy erre jogosult lenne. A jogok és kötelezettségek rendezéséről a felek írásban megállapodhatnak, ennek hiányában a Ptk. ráépítésre vonatkozó jogkövetkezményeit kell alkalmazni. Ráépítés esetén az épület tulajdonjogát főszabály szerint a földtulajdonos szerzi meg, köteles azonban gazdagodását a ráépítőnek megfizetni. Ha a földtulajdonos az épületre nem tart igényt, a bíróság a kérelmére kötelezheti a ráépítőt, hogy – ha a föld megosztható –, a föld megfelelő részét, vagy az egész földet vásárolja meg. Ekkor az épület és a föld tulajdonjoga a ráépítőt illeti meg. A ráépítő szerzi meg a földnek, illetőleg a föld megfelelő részének a tulajdonjogát, ha az épület értéke a földnek, illetve a föld megfelelő részének értékét lényegesen meghaladja. A bíróság a földtulajdonos kérelmére azt is megállapíthatja, hogy a ráépítő csak az épület tulajdonjogát szerezte meg, ebben az esetben a ráépítőt a földön földhasználati jog illeti meg, amiért ellenértéket köteles fizetni.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 5:70. § - 5:71. §; Kriston-Pusztahelyi-Sápi: Polgári Jogi Alapok, Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [89.o.]; Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi Dologi jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2017. [123.-128.o.]

Relációk