pro viribus felelősség

A Ptk. szerint az örökös a hitelezők felé a hagyatéki tartozások kielégítéséért elsődlegesen a hagyaték tárgyaival és – az azokon az öröklés megnyílta után keletkezett – hasznaival felel (cum viribus felelősség). Felelőssége azonban átalakul abban az esetben, ha a követelés érvényesítésekor a hagyaték tárgyai vagy hasznai nincsenek az örökös birtokában. Ekkor az örökös öröksége erejéig (pro viribus felelősség) egyéb vagyonával is felel. Az örökös felelősségének megállapítása során ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra is, hogy az adott vagyontárgyaknak az örökös birtokába nem kerülése visszavezethető-e az örökös felróható magatartására.

Tudományterület:

Forrás:

Barzó-Juhász-Pusztahelyi-Sápi: Öröklési jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [175.-180.o.]

Relációk