előzetes szerződésszegés

Előzetes szerződésszegésről akkor beszélünk, ha már a teljesítési határidő lejártát megelőzően nyilvánvalóvá válik, hogy a kötelezett a szolgáltatását az esedékességkor nem fogja tudni teljesíteni vagy teljesítése hibás lesz. Az első esetben az előzetes szerződésszegés a késedelem formáját ölti magára, míg az utóbbi esetben hibás teljesítés lesz megállapítható.
Késedelem esetén azonban az előzetes szerződésszegésre alapított igényérvényesítés, a késedelemből eredő jogok gyakorlása többletfeltételeként a Ptk. előírja, hogy a jogosultnak a teljesítés már ne álljon érdekében. Bekövetkezett érdekmúlása okán, a szerződés egyoldalú megszüntetésére (elállásra vagy felmondásra) kerülhet sor, fedezeti szerződést köthet és kártérítést követelhet.

Tudományterület:

Forrás:

Barzó-Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Kötelmi jog a Kötelmek közös és a szerződések általános szabályai, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [267.o.]

Relációk