türelmi rendelet

II. József az egyházi ügyeket teljes mértékben államosította. 1781-ben kiadott „türelmi rendelete” politikai téren a vallások teljes egyenlőségét hirdette. Saját hitelveiknek megfelelő eskü letétele után protestánsok is betölthettek közhivatalokat. A nem katolikusok mindenhol tarthattak magán-istentiszteletet. Az a település, ahol legalább száz azonos felekezetű család élt, építhetett templomot és alakíthatott gyülekezetet. Királyi biztos és egy katolikus személy jelenlétében tarthattak zsinatot. II. József halálát követően jelentős visszalépést tapasztalható az állami tolerancia terén. Az 1790/91:26. és az 1790/91:27. tc. visszaállította a felekezeti bíráskodást, a protestánsok felett elismerték saját egyházi székeik hatáskörét, valamint a vegyes házasságok megítélésénél a kánonjog alkalmazását írták elő.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 122-123. o.

Relációk