kiváltságos kerület

A districtus privilegiati státusa annyiban hasonlított a szabad királyi városokéhoz, hogy a kiváltságos kerületek is ki voltak véve a megyei és a magánhatóság alól, közvetlenül az uralkodó, illetőleg annak központi kormányszervei alá tartoztak. Közigazgatási és törvénykezési ügyekben a felsőbbség ellenőrzése mellett maguk rendelkeztek. Önkormányzati jogaik, autonómiájuk emlékeztet a többi törvényhatóságéra, azonban részben e kerületek szerkezete, részben pedig a jogok terjedelme eltérő lehetett. A jászkun kerület a 13. században letelepített kunok igazgatási egysége. A kunok földje mindvégig koronabirtok volt, lakói pedig királyi népek. Főhatóságuk közvetlenül a király, 1279-ben szerzett kiváltságuk értelmében a jászkunok főispánja és bírája a nádor lett. A hajdúkerület lakóit Bocskai István, majd fejedelmi utódai telepítették le és látták el kollektív kiváltsággal. Kiváltságos kerületet alkottak még a szepesi szász városok és a Tengermellék.

Tudományterület:

Forrás:

Mezey Barna: Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris, 2003. 82-83. o.

Relációk