végrendelet

Végrendelet az örökhagyó egyoldalú, nem címzett jognyilatkozata, amelyben vagyonáról, vagy vagyona egy részéről halála esetére rendelkezik. A végrendelet egyoldalú, mert csak az örökhagyótól származik, vagyis nem szerződéses jellegű, nem két fél konszenzuson alapuló jognyilatkozata. Nem címzett jognyilatkozat, mert nincs közvetlen, meghatározott címzettje, még abban az esetben sem, ha csak egy személyt jelöl meg örökösként. A végrendeletek között a törvény három fajtát ismer el. Ezek a közvégrendelet, az írásbeli magánvégrendelet, valamint a szóbeli végrendelet, melynek azonban csak a Ptk-ban meghatározott esetekben van csak helye. Az írásbeli magánvégrendeleten belül szintén három fajtát különíthetünk el, az ún. holográf végrendeletet, vagyis az örökhagyó által saját kezűleg írt és aláírt végrendeletet, az allográf, azaz a más által írt végrendeletet és a közjegyzőnél letett magánvégrendeletet.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 7:11. § - 7:13. §; Barzó-Juhász-Pusztahelyi-Sápi: Öröklési jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [32.-36.o.]

Relációk