kötbér

A kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. A kötbér a szerződés megerősítésére szolgáló, önként vállalt többletszankció: a szerződő fél a megjelölt szerződésszegés esetére meghatározott pénzösszeg megfizetését vállalja. Míg a foglaló csak a szerződés lehetetlenné válásához kapcsolódik és a pénzösszeget a szerződésszegés előtt kell átadni, addig a kötbér bármilyen szerződésszegéshez kapcsolódhat és a kötbérfizetés csak a szerződésszegés bekövetkeztével válik esedékessé. Közös vonásuk viszont, hogy a foglaló és a kötbér is az átalány-kártérítés funkcióját tölti be: a jogosult mindkét esetben attól függetlenül érvényesítheti igényét, hogy a szerződésszegésből keletkezett-e kára.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 6:181.§ (1) bek.; Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 6.)

Relációk